Plurianual, pluriennal

Plurianual, pluriennal De vegades, la distinció entre aquests dos adjectius i, per extensió, altres mots anàlegs com bianual-biennal, trianual-triennal, pot crear certa confusió i provocar que el parlant tingui tendència a simplificar-ne l’ús fent servir només una de les dues formes. Cal saber que en català els adjectius acabats en -anual volen dir ‘que té […]