Si necessites una revisió de textos, tenim la solució

REVISIÓ DE TEXTOS

La cara és el mirall de l'ànima

Aquesta expressió tan popular defineix molt bé la importància que un text passi per una bona fase de revisió i correcció. Molts documents, amb un contingut valuós i interessant, acaben donant molt mala imatge a causa dels errors ortogràfics i gramaticals que puguin contenir. Per aquest motiu, a Translaverba ens esforcem per oferir als nostres clients diferents tipus de revisió de textos, adaptades a les seves necessitats. 

Serveis de revisió i correcció de textos

REVISIÓ D'ORIGINALS

Abans d’enviar un text original a traduir, sempre oferim al client la possibilitat de fer primer una revisió del text original. Això ens permet detectar els possibles errors que puguin aparèixer en el document original, tant ortogràfics i gramaticals, com de format o tipogràfics, o fins i tot de contingut (frases incompletes, fragments repetits, referències creuades alterades, etc.). Tots aquests errors, conseqüentment, poden afectar negativament el procés de traducció. També realitzem revisions de textos originals que no necessiten traducció.

REVISIÓ DE GALERADES

Les nostres traduccions les fan sempre professionals acreditats amb un elevat coneixement lingüístic dels idiomes amb què treballen i, posteriorment, passen també per una fase de revisió. Addicionalment, si el text traduït s’ha de maquetar i publicar, oferim, com a servei addicional, la possibilitat de fer una revisió extra del document definitiu, amb l’objectiu de detectar possibles errors que s’hagin pogut produir durant la fase de maquetació (paraules mal segmentades, fragments de text omès, text descol·locat, etc.). També revisem galerades d’originals.

REVISIÓ DE TRADUCCIONS

Realitzem la revisió de contingut i la correcció lingüística de les traduccions proporcionades directament pel client, amb l’objectiu de detectar errors i males interpretacions del text original, incoherències, imprecisions terminològiques, així com tot tipus d’errors gramaticals i ortotipogràfics. El nostre objectiu és proporcionar un text final adequat i correcte.

Fes sempre una revisió dels textos que has de publicar, hi sortiràs guanyant