Plurianual, pluriennal

De vegades, la distinció entre aquests dos adjectius i, per extensió, altres mots anàlegs com bianual-biennal, trianual-triennal, pot crear certa confusió i provocar que el parlant tingui tendència a simplificar-ne l’ús fent servir només una de les dues formes.

Cal saber que en català els adjectius acabats en -anual volen dir ‘que té lloc x vegades l’any’, mentre que els acabats en -ennal volen dir ‘que dura x anys’ o ‘que té lloc cada x anys’, com es desprèn de les definicions del diccionari normatiu, el DIEC:

  • Plurianual: que té lloc diverses vegades l’any.
  • Pluriennal: que té una durada de dos o més anys (‘pla pluriennal’); que s’esdevé després de diversos anys.
  • Bianual: que té lloc dues vegades l’any.
  • Biennal: que dura dos anys; que es repeteix cada dos anys (‘concurs biennal’).

Tanmateix, en el cas del castellà, es produeix un fet curiós: fa la mateixa distinció per als adjectius bianual-bienal i trianual-trienal, però, en canvi, el diccionari normatiu no admet aquesta distinció en el cas de l’adjectiu plurianual. D’aquesta manera, segons el DRAE, l’adjectiu plurianual aglutina els següents significats:

  • Que dura varios años.
  • Que afecta a varios años.

No obstant això, ja es troben usos en castellà de l’adjectiu plurienal, i fins i tot els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, per tot el que fa referència a la documentació institucional, recomana l’ús de la forma castellana plurienal com a traducció del català pluriennal.