Subvencions per al foment de la cultura catalana

Promoció exterior de la literatura catalana i aranesa

En data 24 de gener de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7542) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa durant l’any 2018. Aquesta subvenció està regulada per les bases aprovades per Acord del Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2016, publicades al DOGC núm. 7326, de data 10 de març de 2017, i per la normativa general de subvencions. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 20 d’abril de 2018. Entre les despeses subvencionables, hi ha la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de la literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger (traducció de l’extracte, de la biografia de l’autor i dels articles de premsa).

Residència per a traductors/ores de la literatura catalana

En data 24 de gener de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7542) la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a residències de traductors/ores de la literatura catalana durant l’any 2018. Aquesta subvenció està regulada per les bases aprovades per Acord del Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2016, publicades al DOGC núm. 7310, de data 16 de febrer de 2017, i per la normativa general de subvencions. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al dia 15 de maig de 2018. La subvenció va destinada a traductors/ores que estiguin treballant en la traducció d’obres de la literatura catalana i els facilita la residències a Catalunya d’entre dues i sis setmanes. L’objectiu de l’estada és treballar en la traducció en curs.